Çmimorja

Print Tabelat
loading

Tarifa për individë

Tarifa për individë

Llogaria rrjedhëse

dhe të tjera

Pako

Start

Pako

Premium

Pako

Bazë

Pako

Standard

Pako

Lux

Hapja

pa pagesë

e përfshirë

e përfshirë

e përfshirë

e përfshirë

e përfshirë

Tarifa mujore

1.5 € (1)

1.99 €

3.99 €

1.99 €

3.49 €

6.99 €

Bilanci Minimal

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Tërheqja në sportel deri

në 100,000 € (2)

2.50€

2.50€

2.50€

2.50 €

2.50€

2.50€

Tërheqja në sportel për

shumat nga 100,000€

0.1%(3)

0.1%(3)

0.1%(3)

0.1%(3)

0.1%(3)

0.1%(3)

Deponimi i mjeteve në

cilëndo llogari në shumat

deri në 20,000 EUR

2.50€

2.50€

2.50€

2.50€

2.50€

2.50€

Deponimi i monedhave metalike

(mbi 100 copë) 

pa pagese

pa pagese

pa pagese

pa pagese

pa pagese

pa pagese

Deponimi i shumave nga 20,000 EUR

Deponimi i shumave më të mëdha se 20,000 EUR lejohet vetëm në degët kryesore në Prishtinë*) dhe Degët tjera kryesore në Kosovë**)

10€

10€

10€

10€

10€

10€

Deponimi i të hollave

në ATM të RBKO-së * 

0.5€ deri në 1000€ 

1€ mbi 1000€

0.5€ deri në 1000€ 

1€ mbi 1000€

0.5€ deri në 1000€ 

1€ mbi 1000€

0.5€ deri në 1000€ 

1€ mbi 1000€

0.5€ deri në 1000€ 

1€ mbi 1000€

0.5€ deri në 1000€ 

1€ mbi 1000€

Transfer ndërmjet llogarive të

Bankës Raiffeisen në Kosovë

1€

pa pagesë

pa pagesë

1€

Dy transfere në muaj

Dy transfere në muaj

Transfer ndërmjet llogarive

të Bankës Raiffeisen në Kosovë

(përmes e-banking)***

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

Transfer ndërmjet llogarive

të klientit në degë

1€ 

pa pagesë

pa pagesë

1€ 

Dy transfere

në muaj

Dy transfere

në muaj

Tërheqja e të hollave nga bankomatët

e Raiffeisen Bank në Kosovë brenda

lokacioneve të bankës 

0.5€ deri në 1000€

1€ mbi 1000€

0.25€ deri 1000€

0.5€ mbi 1000€

0.25€ deri 1000€

0.5€ mbi 1000€

0.05€

0.05€

0.05€

Urdhëresa automatike -

lidhja e kontrates në degë 

1€

pa pagesë

pa pagesë

1€

1€

1€

Transferi permes urdhereses automatike -

per kontratat e lidhura ne degë

1€

pa pagesë

pa pagesë

1€

1€

1€

Urdhëresa automatike -

lidhja e kontrates përmes e-banking 

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

Transferi përmes urdhëresës automatike -

kontrata e lidhur përmes e-banking***

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

Transferi hyrës në mes

të bankave në Kosovë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

Transferi në bankat tjera

në Kosovë përmes degës

2.50€

2.50€

2.50€

2.50€

2.50€

2.50€

Transferi në bankat tjera

në Kosovë përmes

e-banking***

0.75€

0.75€

0.75€

0.50€

0.50€

0.50€

Pagesa studentore në degë

1.50€

1.50€

1.50€

1.50€

1.50€

1.50€

Pagesat e AQF-së në degë

3€

1.50€

1.50€

3€

3€

3€

Pagesat e AQF-së

përmes e-banking***

0.5€

pa pagesë

pa pagesë

0.50€

pa pagesë

pa pagesë

Giro pagesat në degë

1.50€

1.50€

1.50€

1.50€

1.50€

1.50€

Giro pagesat

përmes e-banking***

0.5€

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

Pagesat e AKP

përmes e-banking***

1.50€

1.50€

1.50€

1.50€

1.50€

1.50€

Pagesat e gjobave të trafikut përmes e-banking

0.50 €

0.50 €

0.50 €

0.50 €

0.50 €

0.50 €

Pagesat e ministrisë përmes e-banking

0.50€

0.50€

0.50€

0.50€

0.50€

0.50€

Deponimi i mjeteve nga palët e treta në cilëndo llogari në degë 1€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1€

[1] Tarifa aplikohet në ekuivalentin e 1.50 EUR për llogaritë në valuta të huaja
[2] Perveç llogarive fleksibile.
[3] e shumës së tërhequr
[4] Tarifa për depozitimin e fondeve nga palët e treta është ekuivalente me monedhën EUR në llogari të tjera dhe aplikohet krahas tarifave për depozitimin e fondeve në degë.
 

Tarifat tjera

Tarifat tjera

Llogaria rrjedhëse

dhe të tjera

Pako

Start

Pako

Premium

Pako

Bazë

Pako

Standard

Pako

Lux

Mbyllja e llogarisë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

Kopja e fletëpagesës

(në rast se kërkohet pas 6

muajsh nga data e procesimit)

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

Konfirmimi për vizë

2.50€

e përfshirë

e përfshirë

2.50€

e përfshirë

e përfshirë

Konfirmimi për llogari

2.50€

e përfshirë

e përfshirë

2.50€

2.50€

e përfshirë

Tarifa për ndërrim të kolateralit
të luajtshëm/ndërrim të garantuesit
35€ 35€ 35€ 35€ pa pagesë pa pagesë
Tarifa për konfirmimi te
shpenzimeve bankare
10€ 10€ 10€ 10€ 10€ 10€

Tarifa për ndërrim të

kolateralit të paluajtshëm

55.00€

55.00€

55.00€

55.00€

55.00€

e përfshirë

Tarifa për konfirmimin

për obligime ndaj bankës

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

Tarifa për autorizim

në llogari  

5.00€

pa pagesë

pa pagesë

5.00€

5.00€

5.00€

Deponimi i banknotave

të dëmtuara (1 copë)

1.00€

1.00€

1.00€

1.00€

1.00€

1.00€

Deponimi i banknotave të

dëmtuara (më shumë se 1 copë) 

€0.5 për copë

€0.5 për copë

€0.5 për copë

€0.5 për copë

€0.5 për copë

€0.5 për copë

Tarifa për gjendje të

llogarisë (e para gratis) 

0.30€

0.10€

0.10€ 

0.30€

0.30€

Dy të përfshira

Provizioni për ekzekutimin

e urdhëresave të gjykatës

dhe/ose përmbaruesve privat* 

5€

5€

5€

5€

5€

5€

Provizioni për transferat

me urgjencë****

5€

5€

5€

5€

5€

5€

Provizioni për përllogaritjen e

interesit sipas urdhërit të gjykatës

dhe/ose përmbaruesit 

10€

10€

10€

10€

10€

10€

Çeqet e lëshuara nga bankat tjera

2% min. 15.00€

maks.100.00 € për çek

plus ndalesat e palës së tretë

2% min. 15.00€

maks.100.00 € për çek

plus ndalesat e palës së tretë

2% min. 15.00€

maks.100.00 € për çek

plus ndalesat e palës së tretë

2% min. 15.00€

maks.100.00 € për çek

plus ndalesat e palës së tretë

2% min. 15.00€

maks.100.00 € për çek

plus ndalesat e palës së tretë

2% min. 15.00€

maks.100.00 € për çek

plus ndalesat e palës së tretë

Nëse brenda periudhes një [1] vjeçare nga hapja e llogarisë, kërkohet ndryshimi i pakos së llogarisë nga ekzistuesja në pako me të thjeshtë, do të aplikohet tarifa prej 4.99€ 
*Perveç llogarive të pensionit ku aplikohet tarifa prej 1.5€.
**2 të përfshira në pako.
***Vlera maksimale për transaksion është 49,999 €
****Vetëm për transferet 10.000€ e më pak. 

Depozita me afat

Depozita me afat

Llogaria rrjedhëse

dhe të tjera

Pako

Start

Pako

Premium

Pako

Bazë

Pako

Standard

Pako

Lux

Lidhja e kontratës

N/A

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

Bilanci minimal
(EUR, USD, dhe GBP)

N/A

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

Transferi pas maturimit në
llogari rrjedhëse / të kursimit

N/A

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

Depozitat me afat dhe të gjitha llojet e llogarive të kursimeve mundësohen vetëm për klientët me pako të llogarisë rrjedhëse.
Ju lutem kontaktoni nëpunësin për marrëdhënie me klientë për përqindjet e normave të interesit.
Në rast të ndërprerjes së marrëveshjes para maturimit, do të aplikohet tarifa ndëshkuese sipas kushteve të përcaktuara në kontratë. 

Depozita Flexi

Depozita Flexi

Llogaria rrjedhëse

dhe të tjera

Pako

Start

Pako

Premium

Pako

Bazë

Pako

Standard

Pako

Lux

Hapja e llogarisë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

Bilanci minimal

500.00€

10.000€

500.00€

10.000€

10.000€

10.000€

Norma e interesit

0.01%

0.01%

0.01%

0.01%

0.01%

0.01%

Llogaria e kursimit

Llogaria e kursimit

Llogaria rrjedhëse

dhe të tjera

Pako

Start

Pako

Premium

Pako

Bazë

Pako

Standard

Pako

Lux

Hapja e llogarisë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

Bilanci minimal 

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Norma e interesit

0.01%

0.01%

0.01%

0.01%

0.01%

0.01%

Llogaria e kursimit për fëmijë

Llogaria e kursimit per femije

Llogaria rrjedhëse

dhe të tjera

Pako

Start

Pako

Premium

Pako

Bazë

Pako

Standard

Pako

Lux

Hapja e llogarisë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

Bilanci minimal 

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Norma e interesit

0.01%

0.01%

0.01%

0.01%

0.01%

0.01%

Vërejtje: - Për klientet ekzistues me llogari të kursimeve [të gjitha llojeve] banka do të aplikoj këto kushte duke filluar nga data 1 Janar 2015. 
Për klientët ekzistues që nuk kanë asnjë produkt financiar me bankën apo as Pako e që llogaritë e tyre janë hapur deri në fund të vitit 2009 ndërpriten kontratat.
Për mbitërheqje të pa-autorizuar në secilën lloj të llogarisë interesi maksimal i aplikuar do të jetë 28%. 

SMS Top Up Shërbimi

SMS Top Up Shërbimi

Llogaria rrjedhëse

dhe të tjera

Pako

Start

Pako

Premium

Pako

Bazë

Pako

Standard

Pako

Lux

Tarifa e mirëmbajtjes mujore

0.20€ 

e përfshirë 

e përfshirë 

0.20€ 

e përfshirë 

e përfshirë 

Tarifa për SMS mbushje

0.10€

e përfshirë

e përfshirë

0.10€

0.10€

0.10€

E-Banking SMS

E-Banking SMS

Llogaria rrjedhëse

dhe të tjera

Pako

Start

Pako

Premium

Pako

Bazë

Pako

Standard

Pako

Lux

Aplikimi për opcionin SMS

5.00€

e përfshirë

e përfshirë

5.00€

e përfshirë

e përfshirë

Mirëmbajtja mujore e Llogarisë SMS Solucion

për Shfrytëzues

0.50€

e përfshirë

e përfshirë

0.50€

e përfshirë

e përfshirë

Tarifa për çdo SMS

Banking të dërguar 

0.20€

0.20€

0.20€

0.20€

0.20€

0.20€

Tarifa për individë

Tarifa për individë

Llogaria rrjedhëse

dhe të tjera

Pako

Start

Pako

Premium

Pako

Bazë

Pako

Standard

Pako

Lux

Hapja

pa pagesë

e përfshirë

e përfshirë

e përfshirë

e përfshirë

e përfshirë

Tarifa mujore

1.5 € (1)

1.99 €

3.99 €

1.99 €

3.49 €

6.99 €

Bilanci Minimal

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Tërheqja në sportel deri

në 100,000 € (2)

2.50€

2.50€

2.50€

2.50 €

2.50€

2.50€

Tërheqja në sportel për

shumat nga 100,000€

0.1%(3)

0.1%(3)

0.1%(3)

0.1%(3)

0.1%(3)

0.1%(3)

Deponimi i mjeteve në

cilëndo llogari në shumat

deri në 20,000 EUR

2.50€

2.50€

2.50€

2.50€

2.50€

2.50€

Deponimi i monedhave metalike

(mbi 100 copë) 

pa pagese

pa pagese

pa pagese

pa pagese

pa pagese

pa pagese

Deponimi i shumave nga 20,000 EUR

Deponimi i shumave më të mëdha se 20,000 EUR lejohet vetëm në degët kryesore në Prishtinë*) dhe Degët tjera kryesore në Kosovë**)

10€

10€

10€

10€

10€

10€

Deponimi i të hollave

në ATM të RBKO-së * 

0.5€ deri në 1000€ 

1€ mbi 1000€

0.5€ deri në 1000€ 

1€ mbi 1000€

0.5€ deri në 1000€ 

1€ mbi 1000€

0.5€ deri në 1000€ 

1€ mbi 1000€

0.5€ deri në 1000€ 

1€ mbi 1000€

0.5€ deri në 1000€ 

1€ mbi 1000€

Transfer ndërmjet llogarive të

Bankës Raiffeisen në Kosovë

1€

pa pagesë

pa pagesë

1€

Dy transfere në muaj

Dy transfere në muaj

Transfer ndërmjet llogarive

të Bankës Raiffeisen në Kosovë

(përmes e-banking)***

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

Transfer ndërmjet llogarive

të klientit në degë

1€ 

pa pagesë

pa pagesë

1€ 

Dy transfere

në muaj

Dy transfere

në muaj

Tërheqja e të hollave nga bankomatët

e Raiffeisen Bank në Kosovë brenda

lokacioneve të bankës 

0.5€ deri në 1000€

1€ mbi 1000€

0.25€ deri 1000€

0.5€ mbi 1000€

0.25€ deri 1000€

0.5€ mbi 1000€

0.05€

0.05€

0.05€

Urdhëresa automatike -

lidhja e kontrates në degë 

1€

pa pagesë

pa pagesë

1€

1€

1€

Transferi permes urdhereses automatike -

per kontratat e lidhura ne degë

1€

pa pagesë

pa pagesë

1€

1€

1€

Urdhëresa automatike -

lidhja e kontrates përmes e-banking 

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

Transferi përmes urdhëresës automatike -

kontrata e lidhur përmes e-banking***

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

Transferi hyrës në mes

të bankave në Kosovë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

Transferi në bankat tjera

në Kosovë përmes degës

2.50€

2.50€

2.50€

2.50€

2.50€

2.50€

Transferi në bankat tjera

në Kosovë përmes

e-banking***

0.75€

0.75€

0.75€

0.50€

0.50€

0.50€

Pagesa studentore në degë

1.50€

1.50€

1.50€

1.50€

1.50€

1.50€

Pagesat e AQF-së në degë

3€

1.50€

1.50€

3€

3€

3€

Pagesat e AQF-së

përmes e-banking***

0.5€

pa pagesë

pa pagesë

0.50€

pa pagesë

pa pagesë

Giro pagesat në degë

1.50€

1.50€

1.50€

1.50€

1.50€

1.50€

Giro pagesat

përmes e-banking***

0.5€

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

Pagesat e AKP

përmes e-banking***

1.50€

1.50€

1.50€

1.50€

1.50€

1.50€

Pagesat e gjobave të trafikut përmes e-banking

0.50 €

0.50 €

0.50 €

0.50 €

0.50 €

0.50 €

Pagesat e ministrisë përmes e-banking

0.50€

0.50€

0.50€

0.50€

0.50€

0.50€

Deponimi i mjeteve nga palët e treta në cilëndo llogari në degë 1€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1€

[1] Tarifa aplikohet në ekuivalentin e 1.50 EUR për llogaritë në valuta të huaja
[2] Perveç llogarive fleksibile.
[3] e shumës së tërhequr
[4] Tarifa për depozitimin e fondeve nga palët e treta është ekuivalente me monedhën EUR në llogari të tjera dhe aplikohet krahas tarifave për depozitimin e fondeve në degë.
 

Tarifat tjera

Tarifat tjera

Llogaria rrjedhëse

dhe të tjera

Pako

Start

Pako

Premium

Pako

Bazë

Pako

Standard

Pako

Lux

Mbyllja e llogarisë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

Kopja e fletëpagesës

(në rast se kërkohet pas 6

muajsh nga data e procesimit)

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

Konfirmimi për vizë

2.50€

e përfshirë

e përfshirë

2.50€

e përfshirë

e përfshirë

Konfirmimi për llogari

2.50€

e përfshirë

e përfshirë

2.50€

2.50€

e përfshirë

Tarifa për ndërrim të kolateralit
të luajtshëm/ndërrim të garantuesit
35€ 35€ 35€ 35€ pa pagesë pa pagesë
Tarifa për konfirmimi te
shpenzimeve bankare
10€ 10€ 10€ 10€ 10€ 10€

Tarifa për ndërrim të

kolateralit të paluajtshëm

55.00€

55.00€

55.00€

55.00€

55.00€

e përfshirë

Tarifa për konfirmimin

për obligime ndaj bankës

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

Tarifa për autorizim

në llogari  

5.00€

pa pagesë

pa pagesë

5.00€

5.00€

5.00€

Deponimi i banknotave

të dëmtuara (1 copë)

1.00€

1.00€

1.00€

1.00€

1.00€

1.00€

Deponimi i banknotave të

dëmtuara (më shumë se 1 copë) 

€0.5 për copë

€0.5 për copë

€0.5 për copë

€0.5 për copë

€0.5 për copë

€0.5 për copë

Tarifa për gjendje të

llogarisë (e para gratis) 

0.30€

0.10€

0.10€ 

0.30€

0.30€

Dy të përfshira

Provizioni për ekzekutimin

e urdhëresave të gjykatës

dhe/ose përmbaruesve privat* 

5€

5€

5€

5€

5€

5€

Provizioni për transferat

me urgjencë****

5€

5€

5€

5€

5€

5€

Provizioni për përllogaritjen e

interesit sipas urdhërit të gjykatës

dhe/ose përmbaruesit 

10€

10€

10€

10€

10€

10€

Çeqet e lëshuara nga bankat tjera

2% min. 15.00€

maks.100.00 € për çek

plus ndalesat e palës së tretë

2% min. 15.00€

maks.100.00 € për çek

plus ndalesat e palës së tretë

2% min. 15.00€

maks.100.00 € për çek

plus ndalesat e palës së tretë

2% min. 15.00€

maks.100.00 € për çek

plus ndalesat e palës së tretë

2% min. 15.00€

maks.100.00 € për çek

plus ndalesat e palës së tretë

2% min. 15.00€

maks.100.00 € për çek

plus ndalesat e palës së tretë

Nëse brenda periudhes një [1] vjeçare nga hapja e llogarisë, kërkohet ndryshimi i pakos së llogarisë nga ekzistuesja në pako me të thjeshtë, do të aplikohet tarifa prej 4.99€ 
*Perveç llogarive të pensionit ku aplikohet tarifa prej 1.5€.
**2 të përfshira në pako.
***Vlera maksimale për transaksion është 49,999 €
****Vetëm për transferet 10.000€ e më pak. 

Depozita me afat

Depozita me afat

Llogaria rrjedhëse

dhe të tjera

Pako

Start

Pako

Premium

Pako

Bazë

Pako

Standard

Pako

Lux

Lidhja e kontratës

N/A

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

Bilanci minimal
(EUR, USD, dhe GBP)

N/A

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

Transferi pas maturimit në
llogari rrjedhëse / të kursimit

N/A

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

Depozitat me afat dhe të gjitha llojet e llogarive të kursimeve mundësohen vetëm për klientët me pako të llogarisë rrjedhëse.
Ju lutem kontaktoni nëpunësin për marrëdhënie me klientë për përqindjet e normave të interesit.
Në rast të ndërprerjes së marrëveshjes para maturimit, do të aplikohet tarifa ndëshkuese sipas kushteve të përcaktuara në kontratë. 

Depozita Flexi

Depozita Flexi

Llogaria rrjedhëse

dhe të tjera

Pako

Start

Pako

Premium

Pako

Bazë

Pako

Standard

Pako

Lux

Hapja e llogarisë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

Bilanci minimal

500.00€

10.000€

500.00€

10.000€

10.000€

10.000€

Norma e interesit

0.01%

0.01%

0.01%

0.01%

0.01%

0.01%

Llogaria e kursimit

Llogaria e kursimit

Llogaria rrjedhëse

dhe të tjera

Pako

Start

Pako

Premium

Pako

Bazë

Pako

Standard

Pako

Lux

Hapja e llogarisë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

Bilanci minimal 

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Norma e interesit

0.01%

0.01%

0.01%

0.01%

0.01%

0.01%

Llogaria e kursimit për fëmijë

Llogaria e kursimit per femije

Llogaria rrjedhëse

dhe të tjera

Pako

Start

Pako

Premium

Pako

Bazë

Pako

Standard

Pako

Lux

Hapja e llogarisë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

Bilanci minimal 

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Norma e interesit

0.01%

0.01%

0.01%

0.01%

0.01%

0.01%

Vërejtje: - Për klientet ekzistues me llogari të kursimeve [të gjitha llojeve] banka do të aplikoj këto kushte duke filluar nga data 1 Janar 2015. 
Për klientët ekzistues që nuk kanë asnjë produkt financiar me bankën apo as Pako e që llogaritë e tyre janë hapur deri në fund të vitit 2009 ndërpriten kontratat.
Për mbitërheqje të pa-autorizuar në secilën lloj të llogarisë interesi maksimal i aplikuar do të jetë 28%. 

SMS Top Up Shërbimi

SMS Top Up Shërbimi

Llogaria rrjedhëse

dhe të tjera

Pako

Start

Pako

Premium

Pako

Bazë

Pako

Standard

Pako

Lux

Tarifa e mirëmbajtjes mujore

0.20€ 

e përfshirë 

e përfshirë 

0.20€ 

e përfshirë 

e përfshirë 

Tarifa për SMS mbushje

0.10€

e përfshirë

e përfshirë

0.10€

0.10€

0.10€

E-Banking SMS

E-Banking SMS

Llogaria rrjedhëse

dhe të tjera

Pako

Start

Pako

Premium

Pako

Bazë

Pako

Standard

Pako

Lux

Aplikimi për opcionin SMS

5.00€

e përfshirë

e përfshirë

5.00€

e përfshirë

e përfshirë

Mirëmbajtja mujore e Llogarisë SMS Solucion

për Shfrytëzues

0.50€

e përfshirë

e përfshirë

0.50€

e përfshirë

e përfshirë

Tarifa për çdo SMS

Banking të dërguar 

0.20€

0.20€

0.20€

0.20€

0.20€

0.20€

E-Banking

E-Banking Web

Llogaria rrjedhëse

dhe të tjera

Pako

Start

Pako

Premium

Pako

Bazë

Pako

Standard

Pako

Lux

Aplikimi për opcionin Web

5.00€

e përfshirë 

e përfshirë 

e përfshirë 

e përfshirë 

e përfshirë 

Mirëmbajtja mujore e llogarisë

0.50€

e përfshirë

e përfshirë

0.50€

e përfshirë

e përfshirë

Rilëshimi i PIN kodit me
kërkesë të klientit (web opcioni) 

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

Pakot e llogarive rrjedhëse

Pakot e llogarive rrjedhëse

Pako Start me tarifë mujore prej 1.99€

përfshinë produktet/shërbimet e mëposhtme:

•Hapje e llogarisë

•Mirëmbajtje mujore të llogarisë rrjedhëse

•Lëshim i debit kartelës (Visa Electron, Visa Classic dhe Debit Master)

•Aktivizim të E-Banking /M-Banking

•Mirëmbajtja e E-Banking / M-Banking

•Lëshimin e Kredit kartelës

•Një gjendje të llogarisë në muaj

•Ekstrakt mujor të Kredit kartelës

•Shërbimi SMS Top Up

•Zbrije në tarifën e tërheqjes në ATM

•Zbritje në tarifat për pagesat e tatimeve

•Zbritje në tarifat për transfere Nacionale përmes E-Banking

 

*Kjo pako nuk ofrohet për klientët e rinj

Pako Premium me tarifë mujore prej 3.99€

përfshinë produktet /shërbimet e mëposhtme:

•Hapje e llogarisë

•Mirëmbajtje mujore të llogarisë rrjedhëse

•Lëshim i debit kartelës (Visa Electron, Visa Classic dhe Debit Master)

•Mirëmbajtja mujore e Visa Classic

•Aktivizim të shërbimit SMS banking

•Mirëmbajtja e SMS banking

•Aktivizim të E-Banking/M-Banking

•Mirëmbajtja e E-Banking/M-Banking

•Bank ID

•Lëshimin e Kredit kartelës Ekstrakt mujor të Kredit kartelës

•Shërbimi SMS Top Up

•Zbritje në tarifën e tërheqjes në ATM

•Zbritje në tarifat për pagesat e tatimeve

•Zbritje në tarifat për transfere Nacionale përmes E-Banking

•Dy transfere ndërbankare në muaj

•Dy gjendje mujore të llogarisë Visa konfirmim

•Zbritje në taksën administrative për ekspres kredi

 

*Kjo pako nuk ofrohet për klientët e rinj

Pako Bazë me tarifë mujore prej 1.99€

përfshinë produktet/shërbimet e mëposhtme:

•Tarifa e mirëmbajtjes mujore të llogarisë rrjedhëse

•Lëshim të Debit Kartelës

•Aktivizim të E-Banking/M-Banking

•Zbritje në provizionin për tërheqje në bankomat

•Zbritje në pagesat Giro (ebanking)

•Zbritje në tarifat për transfere kombëtare (ebanking)

Pako Standard me tarifë mujoreprej 3.49€

përfshinë produktet/shërbimet e mëposhtme:

•Tarifa e mirëmbajtjes mujore të llogarisë rrjedhëse

•Lëshim të Debit Kartelës

•Aktivizim të E-Banking/M-Banking

•Mirëmbajtje të E-Banking/M-Banking

•Lëshim të kredit kartelës

•Mirëmbajtje e kredit kartelës – viti i parë pa pagesë

•Aktivizim të SMS banking

•Mirëmbajtje e SMS banking

•Aktivizimi I SMS top-up

•Mirëmbajtje e SMS Top Up

•Zbritje në provizionin për tërheqje në bankomat

•Zbritje në provizionin për pagesën e tatimeve (ebanking)

•Zbritje në pagesat Giro (ebanking)

•Zbritje në tarifat për transfere kombëtare (ebanking)

•Dy transfere ndërbankare në muaj (degë)

•Konfirmim për vizë 

Pako Lux me tarifë mujoreprej 6.99€

përfshinë produktet/shërbimet e mëposhtme:

•Tarifa e mirëmbajtjes mujore të llogarisë rrjedhëse

•Lëshim të Debit Kartelës

•Aktivizim të E-Banking/M-Banking

•Mirëmbajtje të E-Banking/M-Banking

•Lëshim të kredit kartelës

•Mirëmbajtje e kredit kartelës – viti i parë pa pagesë

•Aktivizim të SMS banking

•Mirëmbajtje e SMS banking

•Aktivizimi I SMS top-up

•Mirëmbajtje e SMS Top Up

•Zbritje në provizionin për tërheqje në bankomat

•Zbritje në provizionin për pagesën e tatimeve (ebanking)

•Zbritje në pagesat Giro (ebanking)

•Zbritje në tarifat për transfere kombëtare (ebanking)

•Dy transfere ndërbankare në muaj (degë)

•Dy gjendje të llogarisë në muaj

•Konfirmim për vizë

•Konfirmim për llogari aktive

•Ndryshimi i kolateralit/garantuesit

Pako Studentore

 • Pagesa studentore përmes e-banking - pa pagese
 • Mirëmbajtja e llogarisë studentore - pa pagese
 • Lëshimi i debit kartelës - pa pagese
 • Tërheqjet në ATM e RBKO - pa pagese
 • Deponimi ne ATM të RBKO - pa pagese
 • Pagesat në POS jashtë vendit - pa pagese
 • Pagesat në internet - pa pagese
 • Aplikimi për e-banking (opsioni web) - pa pagese
 • Mirëmbajtja e e-banking (opsioni web) - pa pagese
Llogari pagese me shërbime bazike me tarifë mujore prej €0.53 përfshine këto produkte dhe shërbime: 
 • Hapja dhe mirëmbajtja e llogarisë
 • Deponimi dhe tërheqja e mjeteve në degë dhe në bankomatët e Bankës Raiffeisen
 • Debitimi direkt (direct debit)
 • Pagesa me debit kartelë në POS terminale dhe pagesa online përmes platformave e-Commerce në Kosovë
 • Transfere në llogari brenda bankës në degë, përmes platformës e-banking apo bankomatëve të Bankës Raiffeisen
Llogari pagese me shërbime bazike  me tarifë mujore prej 0€ përfshinë produktet / shërbimet e mëposhtme
 • Hapja dhe mirëmbajtja e llogarisë
 • Deponimi dhe tërheqja e mjeteve në degë dhe në bankomatët e Bankës Raiffeisen
 • Debitimi direkt (direct debit)
 • Pagesa me debit kartelë në POS terminale dhe pagesa online përmes platformave e-Commerce në Kosovë
 • Transfere në llogari brenda bankës në degë, përmes platformës e-banking apo bankomatëve të Bankës Raiffeisen.
Sipas paragrafit 4 të Nenit të Rregullores për casje në llogari me shërbime bazike, grupet e klientëve të vecantë konsiderohen këto kategori:Pensione: Pensioni bazë;  Pensioni kontribut pagues; Pensioni për persona me aftësi të kufizuar të rritur; Pensioni për persona me aftësi të kufizuar paraplegjik dhe tetraplegjik;Pensioni për persona me aftësi të kufizuar – fëmijë;Pensionet e parakohshme të kompleksit Trepça;Pensionet i pjesëtareve të TMK-së; Pensioni i forcës së sigurisë FSK-së;  Kompensimi për të verbër;Pensioni familjar; Pensioni i invalidëve të punës; Pensioni i familjareve të dëshmoreve;Pensioni i invalidëve të luftës;Pensioni i viktimave civileve;  Pensioni i invalidëve civil;Pensioni i të zhdukurve të luftës;Pensioni i veteranit luftëtar të UÇK-së;Ndihma sociale. Grupet tjera të cenueshme që mund të parashihen me legjislacionin në Republikën e Kosovës; të konfirmuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve (ose ministria pasardhëse). 

Pako Pensionale

 • Hapja dhe mirëmbajtja e llogarisë
 • Deponimi dhe tërheqja e mjeteve në degë dhe në bankomatët e Bankës Raiffeisen
 • Debitimi direkt (direct debit)
 • Pagesa me debit kartelë në POS terminale dhe pagesa online përmes platformave e-Commerce në Kosovë
 • Transfere në llogari brenda bankës në degë, përmes platformës e-banking apo bankomatëve të Bankës Raiffeisen

*për shërbimet tjera jashtë llogarisë pensionale, studentore dhe pakos me sherbime bazike vlen tarif lista në fuqi

 

Kreditë

Shënim: Kalkulimi i normes efektive te interesit bëhet sipas rregullores së BQK-së. Për shpalosjen e NEI-t në këtë listë të tarifave, për secilin produkt janë marrë parasysh norma nominale dhe kohëzgjatja maksimale.

Kreditë

Shuma minimale

Shuma

maksimale

Kohëzgjatja

maksimale

Shpenzimet

administrative

Norma e interesit duke
filluar nga

NEI*
Duke filluar
nga:

Provizioni për

parapagim

Kamatëvonesa(1)

Tarifa për

mirëmbajtjen

e kredisë

Kredi personale 

1,000€

35,000€

120 muaj

1% e shumës

deri në 5,000 - 8%,
≤10,000 -7.5%
≤ 20,000 - 6.5%
>20,000 - 6.0%

12.57%

11.44%

1% (2)

Sipas rregullores

së BQK-së(1)

Nuk ka

Ekspres kredi

200€

5,000€

60 muaj 

2% e shumës

së disbursuar

16.90%

19.37%

1%(2)

Sipas rregullores

së BQK-së(1)

Nuk ka

Kredi personale pa

rrogë përmes Bankës

200€

5,000€

60 muaj

2% e shumës

së disbursuar

19.90%

25%

1%(2)

Sipas rregullores

së BQK-së(1)

Nuk ka

Bio Kredi

1,000€

10,000€

60 muaj

2% e shumës

së disbursuar

deri në 5,000 EUR 9.9%,

mbi 5,000 EUR 8.9%

11.32%

10.22%

1%(2)

Sipas rregullores

së BQK-së(1)

Nuk ka

Mbitërheqje / Limit

140€

5,000€

24 muaj

pa pagesë

18% për dy paga

24% për një pagë

19.56% për dy paga

26.82% për një pagë

pa pagesë

Sipas rregullores

së BQK-së(1)

1.00€ për një pagë

0.50€ për dy paga(3)

Kredi e mbuluar me

para të gatshme

1,000€

në bazë të shumës

së deponuar

84 muaj

0.5%

1,000€ deri në 5,000€ - 6%,
5,001€ - 10,000€ - 4%
10,001€ - 20,000€ - 3%
>20,001 - 3%

6.5%

1%(2)

Sipas rregullores

së BQK-së(1)

Nuk ka

Kredi për financim

të studimeve

1,000€

10,000€ dhe

15,000€ (6)

60 dhe

84 muaj (7)

0%

8%

8.3%

1%(2)

Sipas rregullores

së BQK-së(1)

Nuk ka

[1]Kamatëvonesa në çdo gjashtë [6] muaj, fillimisht me datën 1 shkurt, Banka Qendrore e Kosovës si institucion rregullatorë dhe mbikëqyrës i institucioneve financiare në vend do
të publikon në www.bqk-kos.org kamatën që merr për bazë mesataren për periudhën korrik-dhjetor dhe vlen për periudhën e ardhshme nga data 10 shkurt deri më 9 gusht; kurse më datë
1 gusht të vitit kalendarik publikohet kamata që merr për bazë mesataren për periudhën janar-qershor dhe vlen për periudhën e ardhshme nga data 10 gusht deri më 9 shkurt.
Në rast se BQK nuk ka publikuar kamatën e re referente si më lartë, Kredidhënësi do ta përdor kamatën referente që BQK-ja e ka publikuar së fundi.
[2]0.5% e shumës nëse maturimi i kredisë është më pak se një vit, dhe 1% e shumës nëse maturimi i kredisë është më shumë se një vit.
[3]Aplikohen vetëm për klientët që nuk ka të llogarisë rrjedhëse
[6] Vetëm për financimin e studimeve në AUK lejohet shuma 15,000€.
[7] Vetëm për financimin e studimeve në AUK lejohet kohëzgjatja 84 muaj.
Banka ofron norma variabile të interesit për kreditë e biznesit

Kreditë hipotekare

Kreditë hipotekare

Shuma minimale

Shuma

maksimale

Kohëzgjatja

maksimale

Norma variabile e

interesit vjetor(4)

Norma fikse

e Interesit

NEI*
Duke filluar
nga:

Shpenzimet

administrative

Provizioni për

parapagim

Kamata ndëshkuese

për vonesë

Kredi për blerje të

banesës/shtëpisë

15,000€

350,000€

€300 muaj

6.2% +

6M Euribor

8.70%

9.14%

1.50%

maks. 5%(5)

Sipas rregullores

së BQK-së(1)

Kredi per renovim

15,000€

100,000€

€240 muaj

8.1% +

6m Euribor

10.60%

11.23%

1.50%

maks. 5%(5)

Sipas rregullores

së BQK-së(1)

Kredi për ndërtim

15,000€

200,000€

240 muaj

8.1% +

6m Euribor

10.60%

13.81%

2.00%

maks. 5%(5)

Sipas rregullores

së BQK-së(1)

Kredi për blerje

të truallit

15,000€

200,000€

180 muaj

N/A

13.00%

16.62%

2.00%

50% e interesit

të mbetur

Sipas rregullores

së BQK-së(1)

Instant kredi

në kartelë

50€

10,000€

48 muaj/deri në

skadim të kartelës

0%

24.90%

30.44%

1%(2)

Sipas rregullores

së BQK-së(1)

Nuk ka

[1]Kamatëvonesa në çdo gjashtë [6] muaj, fillimisht me datën 1 shkurt, Banka Qendrore e Kosovës si institucion rregullatorë dhe mbikëqyrës i institucioneve financiare në vend do të
publikon në www.bqk-kos.org kamatën që merr për bazë mesataren për periudhën korrik-dhjetor dhe vlen për periudhën e ardhshme nga data 10 shkurt deri më 9 gusht; kurse më datë
1 gusht të vitit kalendarik publikohet kamata që merr për bazë mesataren për periudhën janar-qershor dhe vlen për periudhën e ardhshme nga data 10 gusht deri më 9 shkurt.
Në rast se BQK nuk ka publikuar kamatën e re referente si më lartë, Kredidhënësi do ta përdor kamatën referente që BQK-ja e ka publikuar së fundi.
[2]0.5% e shumës nëse maturimi i kredisë është më pak se një vit, dhe 1% e shumës nëse maturimi i kredisë është më shumë se një vit.
[4]Banka ofron norma variabile të interesit për kreditë hipotekare.
Për sqarime shtesë rreth normave variabile dhe kalkulimit të NEI për këto norma, ju lutem kontaktoni zyrtarin bankar në degën tuaj më të afërt.
[5]Provizioni për parapagim aplikohet sipas Rregullores se BQK-se për kredite hipotakare. Provizioni 5% është i aplikueshëm vetëm për vitin e parë.
Për të gjitha kreditë hipotekare jo-rezidenciale aplikohet provizioni 50% e interesit të mbetur.

Debit Kartelat për individë dhe biznese

Debit Kartelat për

individë dhe biznese

Visa Electron

Debit Master Card

Ndalesa për lëshim të kartelës

5.00€

5.00€

Pagesat në POS-at e

rrjetit të Raiffeisen Bank

pa pagesë

pa pagesë

Pagesat në POS-at e

bankave tjera brenda vendit

pa pagesë

pa pagesë

Pagesat në POS-at jashtë

vendit dhe pagesat në internet

:Pa pagesë

Pa pagesë

Ndalesa për mirëmbajtjen e kartelës

pa pagesë

pa pagesë

Tërheqja e të hollave nga

bankomatët e bankave tjera

2.5%, min. 4.00€

2.5%, min. 4.00€

Tërheqja e të hollave në bankat jashtë

Kosovës (në sportele ose zyra të këmbimit

të parave) dhe ATM jashtë Kosovës

2.5%, min. 4.00€

2.5%, min. 4.00€

Zëvendësimi i kartelës së humbur,

vjedhur apo të dëmtuar

5.00€

5.00€

Ndalesa për këmbim të valutave

me rastin e transaksioneve të kryera

jashtë vendit

3%

3%

Transferi Card to Card në

ATM të RBKO-së

pa pagesë

pa pagesë

Pagesat hyrëse në internet

1%

1%

Ndalesa për lëshim të sticker-kartelës

„Stick ‘N’ pay“

N/A

5€

*Në pakon premium të biznesit nuk aplikohet.

Kredit kartelat për individë dhe biznese

Shënim: Norma efektive e interesit do të llogaritet në bazë të rregullores së BQK-së

Kredit kartelat për

individë dhe biznese

Visa Bonus

Visa Gold

Visa Business Card

Platinum Card***

Ndalesa për lëshim të kartelës

5.00€

5.00€

5.00€

5.00€

Zëvendësimi i kartelës

5.00€

5.00€

5.00€

5.00€

Tarifa vjetore

20.00€

20.00€

20.00€

20.00€

Tërheqja e të hollave në

bankomat/sportele të

Raiffeisen Bank

2.00%,

min. €4.00

2.00%,

min. €4.00

2.00%,

min. €4.00* 

2.00%,

min. €4.00

Tërheqja e të hollave në

bankomat/sportele në vend

2.50%,

min. €5.00

2.50%,

min. €5.00

2.50%,

min. €5.00*

2.50%,

min. €5.00

Tërheqja e të hollave

në bankomat/sportele

jashtë vendit

3.00%,

min. €5.00

3.00%,

min. €5.00

3.00%,

min. €5.00

3.00%,

min. €5.00

Pagesat në POS-at e

rrjetit të Raiffeisen Bank

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

Pagesat në POS-at e

bankave tjera brenda vendit

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

Pagesat në POS-at jashtë

vendit dhe pagesat në internet

Pa pagesë

Pa pagesë

Pa pagesë

Pa pagesë

Limiti i tërheqjes mujore

në para të gatshme

50% e limitit

të aprovuar

50% e limitit

të aprovuar

100% e limitit

të aprovuar

50% e limitit

të aprovuar

Pagesa minimale

5%

5%

5%

5%

Shkalla e interesit

të rregullt vjetor

24.90%

24.90%

24.90%

24.90%

Norma efektive e interesit

30.44%

30.44%

30.44%

30.44%

Kamatëvonesa

Sipas rregullores

së BQK-së**

Sipas rregullores

së BQK-së**

Sipas rregullores

së BQK-së**

Sipas rregullores

së BQK-së**

Tarifa për ekstraktin mujor

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

Bonus në transaksionet

me këste

1%

1%

1%

1%

Bonus në transaksionet

pa këste

0.50%

0.50%

0.50%

0.50%

Ndalesa për këmbim të valutave

me rastin e transaksioneve të

kryera jashtë vendit

3%

3%

3%

3%

Pagesat hyrëse në internet

1%

1%

1%

1%

Për bonusin e fituar aplikohet taksa sipas ligjeve ne fuqi të RKS
*Në pakon premium të biznesit nuk aplikohet.
** Kamatëvonesa në çdo gjashtë [6] muaj, fillimisht me datën 1 shkurt, Banka Qendrore e Kosovës si institucion rregullatorë dhe mbikëqyrës i institucioneve financiare në vend do të publikon në www.bqk-kos.org kamatën që merr për bazë mesataren për periudhën korrik-dhjetor dhe vlen për periudhën e ardhshme nga data 10 shkurt deri më 9 gusht; kurse më datë 1 gusht të vitit kalendarik publikohet kamata që merr për bazë mesataren për periudhën janar-qershor dhe vlen për periudhën e ardhshme nga data 10 gusht deri më 9 shkurt.
Në rast se BQK nuk ka publikuar kamatën e re referente si më lartë, Kredidhënësi do ta përdor kamatën referente që BQK-ja e ka publikuar së fundi.
*** Kjo kartelë ofrohet vetëm për klientët individual premium

Visa Card (charge card) për individë dhe biznese

Shënim: Norma efektive e interesit do të llogaritet në bazë të rregullores së BQK-së

Visa Card (charge card) për individë dhe biznese

Individë

Biznese

Ndalesa për lëshim të kartelës

5.00€

5.00€

Zëvendësimi i kartelës së humbur,

vjedhur apo të dëmtuar

5.00€

5.00€

Ndalesa për mirëmbajtjen e kartelës

20.00€ vjetore

20.00€ vjetore

Pagesat në POS-at e

rrjetit të Raiffeisen Bank

pa pagesë

pa pagesë

Pagesat në POS-at e bankave

tjera brenda vendit

pa pagesë

pa pagesë

Pagesat në POS-at jashtë vendit

dhe pagesat në internet

Pa pagesë

Pa pagesë

Tërheqja e të hollave nga bankomatët

e Raiffeisen Bank në Kosovë

2.5%,

min.5.00€

2.5%,

min.5.00€

Tërheqja e të hollave nga

bankomatët e bankave tjera

2.5%,

min.5.00€

2.5%,

min.5.00€

Tërheqja e të hollave në bankat

jashtë Kosovës (në sportele ose

zyra të këmbimit të parave

2.5%,

min.5.00€

2.5%,

min.5.00€

Kamatëvonesa

Sipas rregullores së BQK-së*

Sipas rregullores së BQK-së*

Ndalesa për këmbim të

valutave me rastin e transaksioneve

të kryera jashtë vendit

3%

3%

Pagesat hyrëse në internet

1%

1%

*Kamatëvonesa në çdo gjashtë [6] muaj, fillimisht me datën 1 shkurt, Banka Qendrore e Kosovës si institucion rregullatorë dhe mbikëqyrës i institucioneve financiare në vend do të publikon në www.bqk-kos.org kamatën që merr për bazë mesataren për periudhën korrik-dhjetor dhe vlen për periudhën e ardhshme nga data 10 shkurt deri më 9 gusht;
kurse më datë 1 gusht të vitit kalendarik publikohet kamata që merr për bazë mesataren për periudhën janar-qershor dhe vlen për periudhën e ardhshme nga data 10 gusht deri më 9 shkurt.
Në rast se BQK nuk ka publikuar kamatën e re referente si më lartë, Kredidhënësi do ta përdor kamatën referente që BQK-ja e ka publikuar së fundi.

Tërheqja dhe deponimet në valuta të huaja për individë dhe biznese

Monedha

Deponimi deri

në 20,000

Deponimi

nga 20,000

Tërheqje

0 - 50,000

Tërheqje

nga 50,000

USD

$2.50

$10

$2.50

0.10%

CHF

Chf 2.50

Chf 10

Chf 2.50

0.10%

GBP

£ 2.50

£ 10

£ 2.50

0.10%

Për tërheqje mbi 10,000 për çdo valutë duhet paralajmërin 24h Për tërheqjet mbi 100,000 për çdo valutë duhet paralajmërim, dy ditë më herët.
Deponimi i shumave më të mëdha se 20,000 EUR lejohet vetëm në degët kryesore në Prishtinë*] dhe Degët tjera kryesore në Kosovë**]
*Tarifat për deponimet në valuta të huaja fillojnë të aplikohen më 25 Nëntor 2016

Limitet ditore të tërheqjeve pa paralajmërim sipas degëve

Limitet ditore të tërheqjeve pa paralajmerim sipas degëve

Shuma

maksimale

Dega Kryesore Prishtinë*

50,000€

Degët tjera në Kosovë**

25,000€

Nëndegët***

10,000€

*Degët kryesore në Prishtinë: Prishtina 1, Korporatat, Dega Premium dhe Prishtina V
**Degët tjera në Kosovë: Mitrovicë, Pejë, Gjilan, Gjakovë, Prizren, Ferizaj dhe Mitrovica e Veriut
***Nëndegët: Fushë Kosova, Vushtrri, Kamenicë, Malishevë, Kaçanik, Shtërpce, Graçanicë, Rahovec, Prishtinë – Bulevardi Bill Klinton, Viti, Podujevë, Suharekë, Istog, Klinë, Lipjan, Prizren - Shadërvan, Drenas, Prishtinë - Bregu i Diellit, Dragodan,Dardani, Vranjevc, Obiliq, Taslixhe, Aeroport, Dragash, Prizren 3, nëndega Mitrovicë, Shtërpce, Shtime, Hani i Elezit, Ferizaj 2, Ferizaj 3, Rahovec, nëndega Gjakovë, Deçan, nëndega Pejë, nëndega Gjilan

Tarifat tjera në ATM e RBKO-së për kartelat nga vendet tjera

Tarifat tjera në ATM e RBKO-së për kartelat nga vendet tjera

Çmimi

Tarifa për konvertim te valutës për tërheqjet në ATM -me kartelat jo-Euro dhe pagesat në POS të bankës me kartelat Master dhe Visa.
 

6%

Tarifa për tërheqje për mbajtësit e kartelave nga vendet tjera

5.00€

Hulumtimet për transferët dalës për individë dhe biznese

Hulumtimet për transferët dalës për individë dhe biznese

Ndalesat

më pak se 3 muaj nga procesimi i transferit

Ndalesat e pales së tretë

më shumë se 3 muaj nga procesimi i transferit

Ndalesat e pales së tretë

Dërgimi dhe Pranimi i transferit ndërkombëtar për individë dhe biznese

Dërgimi i transferit ndëkombëtar

për individë dhe biznese

Çmimi

Transferet hyrëse ndërkombetare

15.00€

Transferet dalëse ndërkombëtare në degë

0.30% / Min 20 € / Max 500 €

Transferet dalëse ndërkombëtare në ebanking

0.15% / Min 10 € / Max 500 €

*Të gjitha tarifat në valutat tjera janë ekuivalente me tarifen në EUR
**Janë pasqyruar vetëm tarifat e Bankës Raiffeisen, ndërkaq tarifat e bankave ndërmjetësuese, për opsionin OUR dhe SHA nuk janë të përfshira

Tarifat për llogaritë në CHF për individë dhe biznese

Bilanci në llogari

Mirëmbajtja mujore

Deri në 5,000

1.00

5,001 - 10,000

2.50

10,001 - 14,999

5.00

15,000 - 20,000

10.00

20,001 - 30,000

15.00

30,001 - 50,000

25.00

50,001 - 100,000

50.00

100,001 - 150,000

75.00

150,001 - 250,000

100.00

Mbi 250,000

250.00

E aplikueshme që nga data 01 shtator 2017

Fondet Investive

Fondet Investive

Tarifa menaxhuese p.a.

Tarifa e kujdestarisë p.a.

Raiffeisen-Global-Aktien (R) VTA

1.50%

1.10%

Raiffeisenfonds-Ertrag VTA

1.25%

1.05%

Raiffeisenfonds-Sicherheit VTA

1.00%

1.20%

Raiffeisenfonds-Wachstum VTA

1.50%

0.90%

Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent VTA

0.50%

1.55%

Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA

2.00%

0.80%

Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA

2.00%

1.10%

Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R) VTA

2.00%

0.60%

Raiffeisen-Euro-Corporates (R) VTA

0.72%

1.45%

Raiffeisen-Europa-Aktien (R) VTA

1.50%

0.90%

Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA

0.96%

1.35%

Raiffeisen-Europa-SmallCap (R) VTA

2.00%

1.05%

Raiffeisen-HealthCare-Aktien (R) VTA

2.00%

1.10%

Raiffeisen-Pazifik-Aktien (R) VTA

1.50%

1.10%

Raiffeisen-Technologie-Aktien (R) VTA

2.00%

1.10%

Raiffeisen-TopDividende-Aktien (R) VTA

1.50%

1.10%

Raiffeisen-US-Aktien (R) VTA

1.50%

1.10%

*Nevojitet hapja e llogarisë rrjedhëse për të shfrytëzuar këtë produkt
**Tarifat llogariten si përqindje e vlerës në investim
***Llogaritja e tarifave bëhet në bazë ditore, ndalja në bazë vjetore ose me rimbursim
****Tarifa menaxhuese ndalet nga instrumentet dhe fitimet e vitit
*****Tarifa e kujdestarisë ndalet nga llogaria rrjedhëse
******Tarifat e paraqitura janë subjekt I ndryshimit përgjatë kohës