Çmimorja

Print Tabelat
loading

Tarifa për mikro biznese

Tarifa për mikro biznese

Llogaria rrjedhëse

dhe të tjera

Business

Start

Business

Plus

Business

Professional

Business

Premium

Pako

Standard

Pako

Fokus

Pako

Premium

Hapja

5.00€

e përfshirë në pako

e përfshirë në pako

e përfshirë në pako

e përfshirë në pako

e përfshirë në pako

e përfshirë në pako

e përfshirë në pako

Tarifa mujore

2.99€

1.99€

3.99€

6.99€

13.99€

6.99€

8.99€

19.99 €

Mirëmbajta për llogaritë rrjedhëse

të NGO (klientët ekzistues)

Nuk aplikohet

Nuk aplikohet

Nuk aplikohet

6.99€

13.99€

N/A

N/A

N/A

Bilanci Minimal

50.00€

50.00€

50.00€

50.00€

50.00€

50.00€

50.00€

50.00€

Tërheqja në sportel

deri në 100,000 €**

2.50€

2.50€

2.50€

2.50€

2.50€

2.50€

2.50€

2.50€

Tërheqja në sportel për

shumat nga 100,000€

0.10% e shumës

së tërhjekur

0.10% e shumës

së tërhjekur

0.10% e shumës

së tërhjekur

0.10% e shumës

së tërhjekur

0.10% e shumës

së tërhjekur

0.10% e shumës

së tërhjekur

0.10% e shumës

së tërhjekur

0.10% e shumës

së tërhjekur

Deponimi i mjeteve në cilëndo

llogari deri në 500€

3€

3€

3€

3€

3€

3€

3€

3€

Deponimi i mjeteve në

cilëndo llogari mbi 500€

5€

5€

5€

5€

5€

5€

5€

5€

Deponimi i monedhave metalike

(mbi 100 copë)

pa pagese

pa pagese

pa pagese

pa pagese

pa pagese

pa pagese

pa pagese

pa pagese

Deponimi ne ATM

0.5 € deri në 100€,

0.5% mbi 100 € deri në 500€,

2.5 € mbi 500€*

0.5 € deri në 100€,

0.5% mbi 100 € deri në 500€,

2.5 € mbi 500€*

0.5 € deri në 100€,

0.5% mbi 100 € deri në 500€,

2.5 € mbi 500€*

0.5 € deri në 100€,

0.5% mbi 100 € deri në 500€,

2.5 € mbi 500€*

0.5 € deri në 100€,

0.5% mbi 100 € deri në 500€,

2.5 € mbi 500€*

Zbritje në 10 transaksionet e para,

pastaj pa pagesë*

Zbritje në 5 transaksionet e para,

pastaj pa pagesë*

pa pagesë

Tërheqja në ATM

0.5 € deri në 100€,

0.5% mbi 100 € deri në 500€,

2.5 € mbi 500€*

0.5 € deri në 100€,

0.5% mbi 100 € deri në 500€,

2.5 € mbi 500€*

0.5 € deri në 100€,

0.5% mbi 100 € deri në 500€,

2.5 € mbi 500€*

0.5 € deri në 100€,

0.5% mbi 100 € deri në 500€,

2.5 € mbi 500€*

0.5 € deri në 100€,

0.5% mbi 100 € deri në 500€,

2.5 € mbi 500€*

Zbritje në 10 transaksionet e para,

pastaj pa pagesë*

Zbritje në 5 transaksionet e para,

pastaj pa pagesë*

pa pagesë

Transfer ndërmjet llogarive të

Raiffeisen Bank në Kosovë

1€

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

1€

1€

1€

Transfer ndërmjet llogarive të Bankës

Raiffeisen në Kosovë (përmes e-banking)

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

Transfer ndërmjet

llogarive të klientit

1€

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

1€

1€

1€

Urdhëresa automatike -

lidhja e kontratës në degë

1€

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

1€

1€

1€

Transferi përmes urdhëresës automatike -

për kontratat e lidhura në degë

1€

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

1€

1€

1€

Urdhëresa automatike -

lidhja e kontratës përmes e-banking

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

Transferi përmes urdhëresës automatike -

kontrata e lidhur përmes e-banking

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

Transferi hyrës në mes të

bankave në Kosovë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

Transferi në bankat tjera

në Kosovë përmes degës

2.50€

2.50€

2.50€

2.50€

2.50€

2.50€

2.50€

2.50€

Transferi në bankat tjera

në Kosovë përmes e-banking

0.75€

0.75€

0.75€

0.75€

0.75€

Pas 10 transfereve,

lirim nga tarifa

Pas 5 transfereve,

lirim nga tarifa

Pas 3 transfereve,

lirim nga tarifa

Pagesat e AQF-së në degë

3€

1.50€

1.50€

1.50€

1.50€

3€

3€

3€

Pagesat e AQF-së

përmes e-banking

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

Giro pagesat në degë 

1.50€

1.50€

1.50€

1.50€

1.50€

1.50€

1.50€

1.50€

Giro pagesat

në e-banking

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

Procesimi elektronik

i pagës

0.20%

0.20%

0.20%

0.20%

0.20%

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

Procesimi jo-elektronik

i pagës

1€ për pagë

1€ për pagë

1€ për pagë

1€ për pagë

1€ për pagë

1€ për pagë

1€ për pagë

1€ për pagë

Përmirësimet në pagë

5€ për pagë

5€ për pagë

5€ për pagë

5€ për pagë

5€ për pagë

5€ për pagë

5€ për pagë

5€ për pagë

Pagesat e AKP

përmes e-banking

1.50€

1.50€

1.50€

1.50€

1.50€

1.50€

1.50€

1.50€

Deponimi i mjeteve nga palët e treta në cilëndo llogari në degë
 
1 €
 
1 €
 
1 €
 
1 €
 
1 €
 
1 €
 
1 €
 
1 €
 

Shënim: Nuk ofrohen llogari rrjedhëse jashtë pakos në valuten EUR
* Tarifa aplikohet në ekuivalentin e 1 EUR për llogaritë në valuta ta huaja
** Pervec llogarive fleksibile

Nëse brenda periudhes një [1] vjeçare nga hapja e llogarisë, kërkohet ndryshimi i pakos së llogarisë nga ekzistuesja në pako me të thjeshtë, do të aplikohet tarifa prej 9.99€
*1 deponim pa pagesë gjatë muajit për klientët që janë aktiv në produkte kreditore, zbritja aplikohet ne cmimin e deponimit sipas tarif listes.
*Pako Business Start, Business Plus, Professional dhe Business Premium nuk ofrohen për klientet e rinje.
*Tarifa për depozitimin e fondeve nga palët e treta është ekuivalente me monedhën EUR në llogari të tjera dhe aplikohet krahas tarifave për depozitimin e fondeve në degë.
 

Tarifat tjera

Tarifat tjera

Llogaria rrjedhëse

dhe të tjera

Business

Start

Business

Plus

Business

Professional

Business

Premium

Pako

Standard

Pako

Fokus

Pako

Premium

Mbyllja e llogarisë

Pa pagesë

Pa pagesë

Pa pagesë

Pa pagesë

Pa pagesë

Pa pagesë

Pa pagesë

Pa pagesë

Kopja e fletëpagesës

(në rast se kërkohet pas

6 muajsh nga data e procesimit)

Pa pagesë

Pa pagesë

Pa pagesë

Pa pagesë

Pa pagesë

Pa pagesë

Pa pagesë

Pa pagesë

Konfirmimi për vizë

2.50€

Pa pagesë

Pa pagesë

Pa pagesë

Pa pagesë

Pa pagesë

Pa pagesë

Pa pagesë

Konfirmimi për llogari

2.50€

Pa pagesë

Pa pagesë

Pa pagesë

Pa pagesë

2.50€

2.50€

2.50€

Tarifa per ndrrimin e kolateralit te lujtshem/ garantuesit 35 Eur 35 Eur 35 Eur 35 Eur 35 Eur 35 Eur pa pagesë pa pagesë
Kalkulimi i shpenzimeve bankare  10Eur 10Eur 10Eur 10Eur 10Eur 10Eur 5Eur pa pagesë

Tarifa për ndërrim të

kolateralit të paluajtshëm

55.00€

55.00€

55.00€

55.00€

55.00€

55.00€

55.00€

55.00€

Tarifa për konfirmimin

për obligime ndaj bankës

Pa pagesë

Pa pagesë

Pa pagesë

Pa pagesë

Pa pagesë

Pa pagesë

Pa pagesë

Pa pagesë

Tarifa për autorizim

në llogari

5.00€

Pa pagesë

Pa pagesë

Pa pagesë

Pa pagesë

5.00€

Pa pagesë në

momentin e hapjes

Pa pagesë në

momentin e hapjes

Deponimi i banknotave

të dëmtuara (1 copë)

1.00€

1.00€

1.00€

1.00€

1.00€

1.00€

1.00€

1.00€

Deponimi i banknotave të

dëmtuara (më shumë se 1 copë)

€0.5

për copë

€0.5

për copë

€0.5

për copë

€0.5

për copë

€0.5

për copë

€0.5

për copë

€0.5

për copë

€0.5

për copë

Tarifa për gjendje të

llogarisë (një në muaj gratis)

0.50€

0.50€

0.50€

0.50€

0.50€

2 gjendje shtesë

pa pagesë

2 gjendje shtesë

pa pagesë

2 gjendje shtesë

pa pagesë

Provizioni për ekzekutimin e

urdhëresave të gjykatës dhe/ose

përmaruesve privat

10€

10€

10€

10€

10€

10€

10€

10€

Provizioni për përllogaritjen e

interesit sipas urdhërit të gjykatës

dhe/ose përmbaruesit

10€

10€

10€

10€

10€

10€

10€

10€


*POS maintenance fee for a period of time will be offered free of charge to all customers in all account categories

Depozita me afat

Depozita me afat

Llogaria rrjedhëse

dhe të tjera

Business

Start

Business

Plus

Business

Professional

Business

Premium

Pako

Standard

Pako

Fokus

Pako

Premium

Lidhja e kontratës

Nuk aplikohet

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

Bilanci minimal

(euro, usd, chf dhe gbp)

Nuk aplikohet

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

Transferi pas maturimit në

llogari rrjedhëse/të kursimit

Nuk aplikohet

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

Depozitat me afat dhe të gjitha llojet e llogarive të kursimeve mundësohen vetëm për klientët me pako të llogarisë rrjedhëse.
Ju lutem kontaktoni nënpunësin për marrëdhënie me klientë për përqindjet e normave të interesit.
Në rast të ndërprerjes së marrëveshjes para maturimit, do të aplikohet tarifa ndëshkuese sipas kushteve të përcaktuara në kontratë.

Depozita flexi

Depozita Flexi

Llogaria rrjedhëse

dhe të tjera

Business

Start

Business

Plus

Business

Professional

Business

Premium

Pako

Standard

Pako

Fokus

Pako

Premium

Hapja e llogarisë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

Bilanci minimal

1,000.00€

1,000.00€

1,000.00€

1,000.00€

1,000.00€

1,000.00€

1,000.00€

1,000.00€

Norma e interesit

0.01%

0.01%

0.01%

0.01%

0.01%

0.01%

0.01%

0.01%

Llogaria e kursimit

Llogaria e kursimit

Llogaria rrjedhëse

dhe të tjera

Business

Start

Business

Plus

Business

Professional

Business

Premium

Pako

Standard

Pako

Fokus

Pako

Premium

Hapja e llogarisë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

Bilanci minimal

Nuk aplikohet

Nuk aplikohet

Nuk aplikohet

Nuk aplikohet

Nuk aplikohet

Nuk aplikohet

Nuk aplikohet

Nuk aplikohet

Norma e interesit

0.01%

0.01%

0.01%

0.01%

0.01%

0.01%

0.01%

0.01%

Vërejtje: Për klientet ekzistues me llogari të kursimeve [të gjitha llojeve] banka do të aplikoj këto kushte duke filluar nga data 1 Janar 2015.

Për mbitërheqje të pa-autorizuar në secilën lloj të llogarisë interesi maksimal i aplikuar do të jetë 28%.

SMS Top Up Shërbimi

SMS Top Up Shërbimi

Llogaria rrjedhëse

dhe të tjera

Business

Start

Business

Plus

Business

Professional

Business

Premium

Pako

Standard

Pako

Fokus

Pako

Premium

Tarifa e Aktivizimit

0.30€

e përfshirë 

në pako

e përfshirë

në pako

e përfshirë

në pako

e përfshirë

në pako

0.30€

e përfshirë

në pako

e përfshirë

në pako

Tarifa e mirëmbajtjes mujore

0.20€

e përfshirë

në pako

e përfshirë

në pako

e përfshirë

në pako

e përfshirë

në pako

0.20€

e përfshirë

në pako

e përfshirë

në pako

Tarifa për SMS mbushje apo

cilindo shërbim

0.10€

e përfshirë

në pako

e përfshirë

në pako

e përfshirë

në pako

e përfshirë

në pako

0.10€

0.10€

0.10€

Tarifa për SMS pagesa

(ATK dhe Doganë)

0.50€

0.50€

0.50€

0.50€

0.50€

0.50€

0.50€

0.50€

E-Banking SMS

E-Banking SMS

Llogaria rrjedhëse

dhe të tjera

Business

Start

Business

Plus

Business

Professional

Business

Premium

Pako

Standard

Pako

Fokus

Pako

Premium

Aplikimi për opcionin SMS

5.00€

e përfshirë

në pako

e përfshirë

në pako

e përfshirë

në pako

e përfshirë

në pako

5.00€

e përfshirë

në pako

e përfshirë

në pako

Mirëmbajtja mujore e Llogarisë SMS

për shfrytëzues

0.50€ në muaj

e përfshirë

në pako

0.50€ në muaj

e përfshirë

në pako

e përfshirë

në pako

0.50€ në muaj

e përfshirë

në pako

e përfshirë

në pako

Tarifa për çdo SMS Banking

të dërguar

0.20€

0.20€

0.20€

0.20€

0.20€

0.20€

0.20€

0.20€

Tarifa për mikro biznese

Tarifa për mikro biznese

Llogaria rrjedhëse

dhe të tjera

Business

Start

Business

Plus

Business

Professional

Business

Premium

Pako

Standard

Pako

Fokus

Pako

Premium

Hapja

5.00€

e përfshirë në pako

e përfshirë në pako

e përfshirë në pako

e përfshirë në pako

e përfshirë në pako

e përfshirë në pako

e përfshirë në pako

Tarifa mujore

2.99€

1.99€

3.99€

6.99€

13.99€

6.99€

8.99€

19.99 €

Mirëmbajta për llogaritë rrjedhëse

të NGO (klientët ekzistues)

Nuk aplikohet

Nuk aplikohet

Nuk aplikohet

6.99€

13.99€

N/A

N/A

N/A

Bilanci Minimal

50.00€

50.00€

50.00€

50.00€

50.00€

50.00€

50.00€

50.00€

Tërheqja në sportel

deri në 100,000 €**

2.50€

2.50€

2.50€

2.50€

2.50€

2.50€

2.50€

2.50€

Tërheqja në sportel për

shumat nga 100,000€

0.10% e shumës

së tërhjekur

0.10% e shumës

së tërhjekur

0.10% e shumës

së tërhjekur

0.10% e shumës

së tërhjekur

0.10% e shumës

së tërhjekur

0.10% e shumës

së tërhjekur

0.10% e shumës

së tërhjekur

0.10% e shumës

së tërhjekur

Deponimi i mjeteve në cilëndo

llogari deri në 500€

3€

3€

3€

3€

3€

3€

3€

3€

Deponimi i mjeteve në

cilëndo llogari mbi 500€

5€

5€

5€

5€

5€

5€

5€

5€

Deponimi i monedhave metalike

(mbi 100 copë)

pa pagese

pa pagese

pa pagese

pa pagese

pa pagese

pa pagese

pa pagese

pa pagese

Deponimi ne ATM

0.5 € deri në 100€,

0.5% mbi 100 € deri në 500€,

2.5 € mbi 500€*

0.5 € deri në 100€,

0.5% mbi 100 € deri në 500€,

2.5 € mbi 500€*

0.5 € deri në 100€,

0.5% mbi 100 € deri në 500€,

2.5 € mbi 500€*

0.5 € deri në 100€,

0.5% mbi 100 € deri në 500€,

2.5 € mbi 500€*

0.5 € deri në 100€,

0.5% mbi 100 € deri në 500€,

2.5 € mbi 500€*

Zbritje në 10 transaksionet e para,

pastaj pa pagesë*

Zbritje në 5 transaksionet e para,

pastaj pa pagesë*

pa pagesë

Tërheqja në ATM

0.5 € deri në 100€,

0.5% mbi 100 € deri në 500€,

2.5 € mbi 500€*

0.5 € deri në 100€,

0.5% mbi 100 € deri në 500€,

2.5 € mbi 500€*

0.5 € deri në 100€,

0.5% mbi 100 € deri në 500€,

2.5 € mbi 500€*

0.5 € deri në 100€,

0.5% mbi 100 € deri në 500€,

2.5 € mbi 500€*

0.5 € deri në 100€,

0.5% mbi 100 € deri në 500€,

2.5 € mbi 500€*

Zbritje në 10 transaksionet e para,

pastaj pa pagesë*

Zbritje në 5 transaksionet e para,

pastaj pa pagesë*

pa pagesë

Transfer ndërmjet llogarive të

Raiffeisen Bank në Kosovë

1€

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

1€

1€

1€

Transfer ndërmjet llogarive të Bankës

Raiffeisen në Kosovë (përmes e-banking)

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

Transfer ndërmjet

llogarive të klientit

1€

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

1€

1€

1€

Urdhëresa automatike -

lidhja e kontratës në degë

1€

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

1€

1€

1€

Transferi përmes urdhëresës automatike -

për kontratat e lidhura në degë

1€

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

1€

1€

1€

Urdhëresa automatike -

lidhja e kontratës përmes e-banking

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

Transferi përmes urdhëresës automatike -

kontrata e lidhur përmes e-banking

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

Transferi hyrës në mes të

bankave në Kosovë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

Transferi në bankat tjera

në Kosovë përmes degës

2.50€

2.50€

2.50€

2.50€

2.50€

2.50€

2.50€

2.50€

Transferi në bankat tjera

në Kosovë përmes e-banking

0.75€

0.75€

0.75€

0.75€

0.75€

Pas 10 transfereve,

lirim nga tarifa

Pas 5 transfereve,

lirim nga tarifa

Pas 3 transfereve,

lirim nga tarifa

Pagesat e AQF-së në degë

3€

1.50€

1.50€

1.50€

1.50€

3€

3€

3€

Pagesat e AQF-së

përmes e-banking

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

Giro pagesat në degë 

1.50€

1.50€

1.50€

1.50€

1.50€

1.50€

1.50€

1.50€

Giro pagesat

në e-banking

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

Procesimi elektronik

i pagës

0.20%

0.20%

0.20%

0.20%

0.20%

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

Procesimi jo-elektronik

i pagës

1€ për pagë

1€ për pagë

1€ për pagë

1€ për pagë

1€ për pagë

1€ për pagë

1€ për pagë

1€ për pagë

Përmirësimet në pagë

5€ për pagë

5€ për pagë

5€ për pagë

5€ për pagë

5€ për pagë

5€ për pagë

5€ për pagë

5€ për pagë

Pagesat e AKP

përmes e-banking

1.50€

1.50€

1.50€

1.50€

1.50€

1.50€

1.50€

1.50€

Deponimi i mjeteve nga palët e treta në cilëndo llogari në degë
 
1 €
 
1 €
 
1 €
 
1 €
 
1 €
 
1 €
 
1 €
 
1 €
 

Shënim: Nuk ofrohen llogari rrjedhëse jashtë pakos në valuten EUR
* Tarifa aplikohet në ekuivalentin e 1 EUR për llogaritë në valuta ta huaja
** Pervec llogarive fleksibile

Nëse brenda periudhes një [1] vjeçare nga hapja e llogarisë, kërkohet ndryshimi i pakos së llogarisë nga ekzistuesja në pako me të thjeshtë, do të aplikohet tarifa prej 9.99€
*1 deponim pa pagesë gjatë muajit për klientët që janë aktiv në produkte kreditore, zbritja aplikohet ne cmimin e deponimit sipas tarif listes.
*Pako Business Start, Business Plus, Professional dhe Business Premium nuk ofrohen për klientet e rinje.
*Tarifa për depozitimin e fondeve nga palët e treta është ekuivalente me monedhën EUR në llogari të tjera dhe aplikohet krahas tarifave për depozitimin e fondeve në degë.
 

Tarifat tjera

Tarifat tjera

Llogaria rrjedhëse

dhe të tjera

Business

Start

Business

Plus

Business

Professional

Business

Premium

Pako

Standard

Pako

Fokus

Pako

Premium

Mbyllja e llogarisë

Pa pagesë

Pa pagesë

Pa pagesë

Pa pagesë

Pa pagesë

Pa pagesë

Pa pagesë

Pa pagesë

Kopja e fletëpagesës

(në rast se kërkohet pas

6 muajsh nga data e procesimit)

Pa pagesë

Pa pagesë

Pa pagesë

Pa pagesë

Pa pagesë

Pa pagesë

Pa pagesë

Pa pagesë

Konfirmimi për vizë

2.50€

Pa pagesë

Pa pagesë

Pa pagesë

Pa pagesë

Pa pagesë

Pa pagesë

Pa pagesë

Konfirmimi për llogari

2.50€

Pa pagesë

Pa pagesë

Pa pagesë

Pa pagesë

2.50€

2.50€

2.50€

Tarifa per ndrrimin e kolateralit te lujtshem/ garantuesit 35 Eur 35 Eur 35 Eur 35 Eur 35 Eur 35 Eur pa pagesë pa pagesë
Kalkulimi i shpenzimeve bankare  10Eur 10Eur 10Eur 10Eur 10Eur 10Eur 5Eur pa pagesë

Tarifa për ndërrim të

kolateralit të paluajtshëm

55.00€

55.00€

55.00€

55.00€

55.00€

55.00€

55.00€

55.00€

Tarifa për konfirmimin

për obligime ndaj bankës

Pa pagesë

Pa pagesë

Pa pagesë

Pa pagesë

Pa pagesë

Pa pagesë

Pa pagesë

Pa pagesë

Tarifa për autorizim

në llogari

5.00€

Pa pagesë

Pa pagesë

Pa pagesë

Pa pagesë

5.00€

Pa pagesë në

momentin e hapjes

Pa pagesë në

momentin e hapjes

Deponimi i banknotave

të dëmtuara (1 copë)

1.00€

1.00€

1.00€

1.00€

1.00€

1.00€

1.00€

1.00€

Deponimi i banknotave të

dëmtuara (më shumë se 1 copë)

€0.5

për copë

€0.5

për copë

€0.5

për copë

€0.5

për copë

€0.5

për copë

€0.5

për copë

€0.5

për copë

€0.5

për copë

Tarifa për gjendje të

llogarisë (një në muaj gratis)

0.50€

0.50€

0.50€

0.50€

0.50€

2 gjendje shtesë

pa pagesë

2 gjendje shtesë

pa pagesë

2 gjendje shtesë

pa pagesë

Provizioni për ekzekutimin e

urdhëresave të gjykatës dhe/ose

përmaruesve privat

10€

10€

10€

10€

10€

10€

10€

10€

Provizioni për përllogaritjen e

interesit sipas urdhërit të gjykatës

dhe/ose përmbaruesit

10€

10€

10€

10€

10€

10€

10€

10€


*POS maintenance fee for a period of time will be offered free of charge to all customers in all account categories

Depozita me afat

Depozita me afat

Llogaria rrjedhëse

dhe të tjera

Business

Start

Business

Plus

Business

Professional

Business

Premium

Pako

Standard

Pako

Fokus

Pako

Premium

Lidhja e kontratës

Nuk aplikohet

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

Bilanci minimal

(euro, usd, chf dhe gbp)

Nuk aplikohet

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

Transferi pas maturimit në

llogari rrjedhëse/të kursimit

Nuk aplikohet

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

Depozitat me afat dhe të gjitha llojet e llogarive të kursimeve mundësohen vetëm për klientët me pako të llogarisë rrjedhëse.
Ju lutem kontaktoni nënpunësin për marrëdhënie me klientë për përqindjet e normave të interesit.
Në rast të ndërprerjes së marrëveshjes para maturimit, do të aplikohet tarifa ndëshkuese sipas kushteve të përcaktuara në kontratë.

Depozita flexi

Depozita Flexi

Llogaria rrjedhëse

dhe të tjera

Business

Start

Business

Plus

Business

Professional

Business

Premium

Pako

Standard

Pako

Fokus

Pako

Premium

Hapja e llogarisë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

Bilanci minimal

1,000.00€

1,000.00€

1,000.00€

1,000.00€

1,000.00€

1,000.00€

1,000.00€

1,000.00€

Norma e interesit

0.01%

0.01%

0.01%

0.01%

0.01%

0.01%

0.01%

0.01%

Llogaria e kursimit

Llogaria e kursimit

Llogaria rrjedhëse

dhe të tjera

Business

Start

Business

Plus

Business

Professional

Business

Premium

Pako

Standard

Pako

Fokus

Pako

Premium

Hapja e llogarisë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

Bilanci minimal

Nuk aplikohet

Nuk aplikohet

Nuk aplikohet

Nuk aplikohet

Nuk aplikohet

Nuk aplikohet

Nuk aplikohet

Nuk aplikohet

Norma e interesit

0.01%

0.01%

0.01%

0.01%

0.01%

0.01%

0.01%

0.01%

Vërejtje: Për klientet ekzistues me llogari të kursimeve [të gjitha llojeve] banka do të aplikoj këto kushte duke filluar nga data 1 Janar 2015.

Për mbitërheqje të pa-autorizuar në secilën lloj të llogarisë interesi maksimal i aplikuar do të jetë 28%.

SMS Top Up Shërbimi

SMS Top Up Shërbimi

Llogaria rrjedhëse

dhe të tjera

Business

Start

Business

Plus

Business

Professional

Business

Premium

Pako

Standard

Pako

Fokus

Pako

Premium

Tarifa e Aktivizimit

0.30€

e përfshirë 

në pako

e përfshirë

në pako

e përfshirë

në pako

e përfshirë

në pako

0.30€

e përfshirë

në pako

e përfshirë

në pako

Tarifa e mirëmbajtjes mujore

0.20€

e përfshirë

në pako

e përfshirë

në pako

e përfshirë

në pako

e përfshirë

në pako

0.20€

e përfshirë

në pako

e përfshirë

në pako

Tarifa për SMS mbushje apo

cilindo shërbim

0.10€

e përfshirë

në pako

e përfshirë

në pako

e përfshirë

në pako

e përfshirë

në pako

0.10€

0.10€

0.10€

Tarifa për SMS pagesa

(ATK dhe Doganë)

0.50€

0.50€

0.50€

0.50€

0.50€

0.50€

0.50€

0.50€

E-Banking SMS

E-Banking SMS

Llogaria rrjedhëse

dhe të tjera

Business

Start

Business

Plus

Business

Professional

Business

Premium

Pako

Standard

Pako

Fokus

Pako

Premium

Aplikimi për opcionin SMS

5.00€

e përfshirë

në pako

e përfshirë

në pako

e përfshirë

në pako

e përfshirë

në pako

5.00€

e përfshirë

në pako

e përfshirë

në pako

Mirëmbajtja mujore e Llogarisë SMS

për shfrytëzues

0.50€ në muaj

e përfshirë

në pako

0.50€ në muaj

e përfshirë

në pako

e përfshirë

në pako

0.50€ në muaj

e përfshirë

në pako

e përfshirë

në pako

Tarifa për çdo SMS Banking

të dërguar

0.20€

0.20€

0.20€

0.20€

0.20€

0.20€

0.20€

0.20€

E-Banking Web

E-Banking Web

Llogaria rrjedhëse

dhe të tjera

Business

Start

Business

Plus

Business

Professional

Business

Premium

Pako

Standard

Pako

Fokus

Pako

Premium

Aplikimi për opcionin Web

5.00€

e përfshirë

në pako

e përfshirë

në pako

e përfshirë

në pako

e përfshirë

në pako

5.00 €

e përfshirë

në pako

e përfshirë

në pako

Mirëmbajtja mujore e llogarisë Web

0.50€ në muaj

e përfshirë

në pako

e përfshirë

në pako

e përfshirë

në pako

e përfshirë

në pako

0.50 € në muaj

e përfshirë

në pako

e përfshirë

në pako

Rilëshimi i PIN kodit me kërkesë

të klientit (web opcioni)

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

Për klientët e rinjë me pako tarifat e mirëmbajtjes për SMS dhe E-banking Web nuk aplikohen

Zëvendësimi i kartelës ose lexuesit - të humbur, vjedhur apo të dëmtuar

Zëvendësimi i kartelës ose lexuesit -

të humbur, vjedhur apo të dëmtuar

Llogaria rrjedhëse

dhe të tjera

Business

Start

Business

Plus

Business

Professional

Business

Premium

Pako

Standard

Pako

Fokus

Pako

Premium

Kartelës Smart

70.00€

70.00€

70.00€

Zbritje 50% nga

tarifa standarde

e përfshirë

në pako

70.00€

70.00€

70.00€

Lexuesit të kartelës smart

30.00€

30.00€

30.00€

Zbritje 50% nga

tarifa standarde

e përfshirë

në pako

30.00€

30.00€

30.00€

Opcioni USB

90.00€

90.00€

90.00€

Zbritje 50% nga

tarifa standarde

e përfshirë

në pako

90.00€

90.00€

90.00€

Pakot e llogarive rrjedhëse

Kliko në + për të shfaqur shërbimet

Pakot e llogarive rrjedhëse

Pako Business Start me tarifë mujore prej 1.99€

përfshinë produktet/shërbimet e mëposhtme:

• Hapje e llogarisë

• Mirëmbajtje mujore të llogarisë rrjedhëse

• Lëshim I debit kartelës (Visa Electron, Visa Classic dhe Debit Master)

• Lëshimin e Kredit kartelës Një gjendje të llogarisë në muaj

• Shërbimi SMS Top Up

• Zbritje në tarifat për transfere Nacionale përmes E-Banking

 

*Kjo pako nuk ofrohet për klientët e rinj

Pako Business Plus me tarifë mujore prej 3.99€

përfshinë produktet/shërbimet e mëposhtme:

• Hapje e llogarisë

• Mirëmbajtje mujore të llogarisë rrjedhëse

• Lëshim i debit kartelës (Visa Electron, Visa Classic dhe Debit Master)

• Mirëmbajtja mujore e Visa Classic Aktivizim të shërbimit SMS banking

• Aktivizim të E-Banking / M-Banking

• Mirëmbajtja e E-Banking / M-Banking

• Tërheqje në bankë deri në 5,000€ në ditë pa provizion Shërbimi SMS Top Up

• Zbritje në tarifat për transfere Nacionale përmes E-Banking

• Një transfer ndërbankar në muaj

• Dy gjendje mujore të llogarisë

 

*Kjo pako nuk ofrohet për klientët e rinj

Pako Business Professional me tarifë mujore prej 6.99€

përfshinë produktet/shërbimet e mëposhtme:

• Hapje e llogarisë

• Mirëmbajtje mujore të llogarisë

• Dy gjendje të llogarisë në muaj Debit kartelë (Visa Electron, Visa Classic dhe Debit Master)

• Mirëmbajtje mujore të debit kartelës

• Tre transfere ndërbankare

• Aktivizim të shërbimit SMS Banking

• Mirëmbajtja e SMS Banking

• Aktivizim të E-Banking/M-Banking

• Mirëmbajtje të Master dhe Kredit kartelës për vitin e parë

• Tërheqje në bankë deri në 5,000€ në ditë pa provision Shërbimi SMS Top Up

• Mirëmbajtje të llogarisë në USD

• Zbritje në tarifat për transfere kombëtare  brenda Kosoves pas transaksionit te 10’te(ebanking)

• Bank ID pa pagesë ose E-Banking Offline 50% më lire

• 50% lirim në mirëmbajtjen mujore të E-Banking Offline

 

*Kjo pako nuk ofrohet për klientët e rinj

Pako Business Premium me tarifë mujore prej 13.99€

përfshinë produktet/shërbimet e mëposhtme:

• Hapje e llogarisë

• Mirëmbajtje mujore të llogarisë

• Dy gjendje të llogarisë në muaj Debit kartelë (Visa Electron, Visa Classic dhe Debit Master)

• Mirëmbajtja mujore të debit kartelës

• Tre transfere ndërbankare

• Aktivizim i sherbimit SMS Banking

• Mirembajtja e SMS Banking

• Aktivizim të E-Banking

• Mirëmbajtje mujore të E-Banking/ WEB Mirëmbajtje mujore te E-Banking / OFFLINE

• Mirëmbajtje të Master dhe Kredit Kartelës për vitin e pare

• Tërheqje në bankë deri në 10,000.00€ në ditë pa provizion Shërbimi SMS Top Up

• Mirëmbajtje të llogarisë në USD

• Lirim në tarifat për transfere Nacionale përmes E-Banking

• Bank ID

• Tarifa hyrëse për E-Banking Offline duke përfshirë Smart Card dhe Card Reader

*Kjo pako nuk ofrohet për klientët e rinj

Pako Standard me tarifë mujore prej 6.99€

perfshinë produktet/shërbimet e mëposhtme:

• Hapje e llogarisë

• Mirëmbajtje mujore të llogarisë rrjedhëse

• Lëshim i debit kartelës Lëshimin e Kredit kartelë

• Zbritje në 10 transaksionet e para në ATM, pastaj pa pagesë

• Lirim nga tarifa për Transfere brenda Kosoves pas 10 transfereve (ebanking)

• Procesimi i pagave në mënyre elektronike

• Konfirmim për Viza

• Dy gjendje të llogarisë në muaj

Pako Fokus me tarife mujore

prej 8.99€ perfshinë produktet /

shërbimet e mëposhtme: 

• Hapje e llogarisë 

• Mirëmbajtje mujore të llogarisë rrjedhëse 

• Autorizim në llogari pa pagesë shtesë (vetëm kur bëhet hapja e llogarisë) 

• Lëshim i debit kartelës 

• Lëshimin e Kredit kartelës 

• Mirëmbajta e Kredit kartelës për vitin e parë pa pagesë 

• Aktivizim të E-Banking/ M-Banking 

• Mirëmbajtja mujore të E-Banking 

• Zbritje në 5 transaksionet e para ne ATM, pastaj pa pagesë 

• Transfer pa pagesë brenda Kosovës pas transferit të 5-të (ebanking) 
• Aktivizimi i shërbimit SMS Banking 

• Mirëmbajtja e SMS Banking 

• Aktivizimi i shërbimit SMS Top Up • Mirëmbajta e SMS Top Up 

• Procesimi i pagave në mënyrë elektronike Konfirmim për Viza 

• Dy gjendje të llogarisë në muaj 

Pako Premium me tarife

mujore prej 19.99€ perfshinë

produktet / shërbimet e mëposhtme: 

• Hapje e llogarisë 

• Mirëmbajtje mujore të llogarisë rrjedhëse 

• Autorizim në llogari pa pagese shtese (vetem kur behet hapja e llogarise) 

• Lëshim I debit kartelës 

• Lëshimin e Kredit kartelë 

• Mirëmbajta e Kredit kartelës për vitin e parë pa pagese 

• Aktivizim të E-Banking/ M-Banking 

• Mirëmbajtja mujore të E-Banking 

• Lirim nga tarifa për shërbimet në ATM-të e RBKO-se 

• Lirim nga tarifa për shërbimet në ATM-të e të gjitha bankave 

• Lirim nga tarifa i pagesave në të gjitha POS-at e RBKO-se 

• Lirim nga tarifa I pagesave në të gjitha POS-at e të gjitha bankave 

• Transfer pa pagesë brenda Kosovës pas transferit të 3-të (ebanking)

• Aktivizimi i sherbimit SMS Banking 

• Mirembajtja e SMS Banking 

• Aktivizimi i shërbimit SMS Top Up Mirëmbajta e SMS Top Up 

• Procesimi i pagave ne menyre elektronike 

• Konfirmim per Viza Dy gjendje të llogarisë në muaj 

Kreditë

Shënim: Kalkulimi i normës efektive te interesit bëhet sipas rregullores së BQK-së. Për shpalosjen e NEI-t në këtë listë të tarifave, për secilin produkt janë marrë parasysh norma nominale dhe kohëzgjatja maksimale.

Kreditë

Kohëzgjatja

maksimale

Norma e interesit

duke filluar nga

Shpenzimet

Administrative

NEI*
Duke Filluar
Nga:

Provizioni për

parapagim

Kamatëvonesa

Kredi Biznesi

5,000€ - 9,999€

72 muaj

16%

2% e shumës

së disbursuar

18.15%

50% e interesit

të mbetur

Sipas rregullores

së BQK-së*

Kredi Biznesi

10,000€ - 29,999€

72 muaj

11%

2% e shumës

së disbursuar

12.41%

50% e interesit

të mbetur

Sipas rregullores

së BQK-së*

Kredi Biznesi

30,000€ - 100,000€

72 muaj

9.9%

1% e shumës

së disbursuar

10.36%

50% e interesit

të mbetur

Sipas rregullores

së BQK-së*

Agro kredi

5,000€ - 9,999€

72 muaj

15%

2% e shumës

së disbursuar

16.98%

50% e interesit

të mbetur

Sipas rregullores

së BQK-së*

Agro kredi

10,000€ - 29,999€

72 muaj

11%

2% e shumës

së disbursuar

12.41%

50% e interesit

të mbetur

Sipas rregullores

së BQK-së*

Agro kredi

30,000€ - 100,000€

72 muaj

9.9%

1% e shumës

së disbursuar

10.36%

50% e interesit

të mbetur

Sipas rregullores

së BQK-së*

Mbitërheqje

5,000€ - 9,999€

12 muaj

19%

2% e shumës

së lejuar

23.38%

nuk aplikohet

Sipas rregullores

së BQK-së*

Mbitërheqje

10,000€ - 49,999€

12 muaj

13%

2% e shumës

së lejuar

16.24%

nuk aplikohet

Sipas rregullores

së BQK-së*

Mbitërheqje

50,000€ - 100,000€

12 muaj

12%

1% e shumës

së lejuar

13.87%

nuk aplikohet

Sipas rregullores

së BQK-së*

Instant kredi në kartelë

48 muaj / deri në

skadim të kartelës

24.90%

0%

30.44%

1%(2)

Sipas rregullores

së BQK-së*

Shënim: Norma e interesit si dhe shpenzimet administrative preferenciale në mënyrë të vazhdueshme do t’u ofrohen klientëve të segmentit Mikro.
[1]Kamatëvonesa në çdo gjashtë [6] muaj, fillimisht me datën 1 shkurt.
Banka Qendrore e Kosovës si institucion rregullatorë dhe mbikëqyrës i institucioneve financiare në vend do të publikon në
www.bqk-kos.org kamatën që merr për bazë mesataren për periudhën korrik-dhjetor dhe vlen për periudhën e ardhshme nga data 10 shkurt deri më 9 gusht; kurse më datë
1 gusht të vitit kalendarik publikohet kamata që merr për bazë mesataren për periudhën janar-qershor dhe vlen për periudhën e ardhshme nga data 10 gusht deri më 9 shkurt.
Në rast se BQK nuk ka publikuar kamatën e re referente si më lartë, Kredidhënësi do ta përdor kamatën referente që BQK-ja e ka publikuar së fundi.

[2]0.5% e shumës nëse maturimi i kredisë është më pak se një vit, dhe 1% e shumës nëse maturimi i kredisë është më shumë se një vit. Banka ofron norma variabile të interesit për kreditë e biznesit

Debit Kartelat për individë dhe biznese

Debit Kartelat për

individë dhe biznese

Visa Electron

Debit Master Card

Ndalesa për lëshim të kartelës

5.00€

5.00€

Pagesat në POS-at e

rrjetit të Raiffeisen Bank

pa pagesë

pa pagesë

Pagesat në POS-at e

bankave tjera brenda vendit

pa pagesë

pa pagesë

Pagesat në POS-at jashtë

vendit dhe pagesat në internet

:Pa pagesë

Pa pagesë

Ndalesa për mirëmbajtjen e kartelës

pa pagesë

pa pagesë

Tërheqja e të hollave nga

bankomatët e bankave tjera

2.5%, min. 4.00€

2.5%, min. 4.00€

Tërheqja e të hollave në bankat jashtë

Kosovës (në sportele ose zyra të këmbimit

të parave) dhe ATM jashtë Kosovës

2.5%, min. 4.00€

2.5%, min. 4.00€

Zëvendësimi i kartelës së humbur,

vjedhur apo të dëmtuar

5.00€

5.00€

Ndalesa për këmbim të valutave

me rastin e transaksioneve të kryera

jashtë vendit

3%

3%

Transferi Card to Card në

ATM të RBKO-së

pa pagesë

pa pagesë

Pagesat hyrëse në internet

1%

1%

Ndalesa për lëshim të sticker-kartelës

„Stick ‘N’ pay“

N/A

5€

*Në pakon premium të biznesit nuk aplikohet.

Kredit kartelat për individë dhe biznese

Shënim: Norma efektive e interesit do të llogaritet në bazë të rregullores së BQK-së

Kredit kartelat për

individë dhe biznese

Visa Bonus

Visa Gold

Visa Business Card

Platinum Card***

Ndalesa për lëshim të kartelës

5.00€

5.00€

5.00€

5.00€

Zëvendësimi i kartelës

5.00€

5.00€

5.00€

5.00€

Tarifa vjetore

20.00€

20.00€

20.00€

20.00€

Tërheqja e të hollave në

bankomat/sportele të

Raiffeisen Bank

2.00%,

min. €4.00

2.00%,

min. €4.00

2.00%,

min. €4.00* 

2.00%,

min. €4.00

Tërheqja e të hollave në

bankomat/sportele në vend

2.50%,

min. €5.00

2.50%,

min. €5.00

2.50%,

min. €5.00*

2.50%,

min. €5.00

Tërheqja e të hollave

në bankomat/sportele

jashtë vendit

3.00%,

min. €5.00

3.00%,

min. €5.00

3.00%,

min. €5.00

3.00%,

min. €5.00

Pagesat në POS-at e

rrjetit të Raiffeisen Bank

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

Pagesat në POS-at e

bankave tjera brenda vendit

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

Pagesat në POS-at jashtë

vendit dhe pagesat në internet

Pa pagesë

Pa pagesë

Pa pagesë

Pa pagesë

Limiti i tërheqjes mujore

në para të gatshme

50% e limitit

të aprovuar

50% e limitit

të aprovuar

100% e limitit

të aprovuar

50% e limitit

të aprovuar

Pagesa minimale

5%

5%

5%

5%

Shkalla e interesit

të rregullt vjetor

24.90%

24.90%

24.90%

24.90%

Norma efektive e interesit

30.44%

30.44%

30.44%

30.44%

Kamatëvonesa

Sipas rregullores

së BQK-së**

Sipas rregullores

së BQK-së**

Sipas rregullores

së BQK-së**

Sipas rregullores

së BQK-së**

Tarifa për ekstraktin mujor

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

pa pagesë

Bonus në transaksionet

me këste

1%

1%

1%

1%

Bonus në transaksionet

pa këste

0.50%

0.50%

0.50%

0.50%

Ndalesa për këmbim të valutave

me rastin e transaksioneve të

kryera jashtë vendit

3%

3%

3%

3%

Pagesat hyrëse në internet

1%

1%

1%

1%

Për bonusin e fituar aplikohet taksa sipas ligjeve ne fuqi të RKS
*Në pakon premium të biznesit nuk aplikohet.
** Kamatëvonesa në çdo gjashtë [6] muaj, fillimisht me datën 1 shkurt, Banka Qendrore e Kosovës si institucion rregullatorë dhe mbikëqyrës i institucioneve financiare në vend do të publikon në www.bqk-kos.org kamatën që merr për bazë mesataren për periudhën korrik-dhjetor dhe vlen për periudhën e ardhshme nga data 10 shkurt deri më 9 gusht; kurse më datë 1 gusht të vitit kalendarik publikohet kamata që merr për bazë mesataren për periudhën janar-qershor dhe vlen për periudhën e ardhshme nga data 10 gusht deri më 9 shkurt.
Në rast se BQK nuk ka publikuar kamatën e re referente si më lartë, Kredidhënësi do ta përdor kamatën referente që BQK-ja e ka publikuar së fundi.
*** Kjo kartelë ofrohet vetëm për klientët individual premium

Visa Card (charge card) për individë dhe biznese

Shënim: Norma efektive e interesit do të llogaritet në bazë të rregullores së BQK-së

Visa Card (charge card) për individë dhe biznese

Individë

Biznese

Ndalesa për lëshim të kartelës

5.00€

5.00€

Zëvendësimi i kartelës së humbur,

vjedhur apo të dëmtuar

5.00€

5.00€

Ndalesa për mirëmbajtjen e kartelës

20.00€ vjetore

20.00€ vjetore

Pagesat në POS-at e

rrjetit të Raiffeisen Bank

pa pagesë

pa pagesë

Pagesat në POS-at e bankave

tjera brenda vendit

pa pagesë

pa pagesë

Pagesat në POS-at jashtë vendit

dhe pagesat në internet

Pa pagesë

Pa pagesë

Tërheqja e të hollave nga bankomatët

e Raiffeisen Bank në Kosovë

2.5%,

min.5.00€

2.5%,

min.5.00€

Tërheqja e të hollave nga

bankomatët e bankave tjera

2.5%,

min.5.00€

2.5%,

min.5.00€

Tërheqja e të hollave në bankat

jashtë Kosovës (në sportele ose

zyra të këmbimit të parave

2.5%,

min.5.00€

2.5%,

min.5.00€

Kamatëvonesa

Sipas rregullores së BQK-së*

Sipas rregullores së BQK-së*

Ndalesa për këmbim të

valutave me rastin e transaksioneve

të kryera jashtë vendit

3%

3%

Pagesat hyrëse në internet

1%

1%

*Kamatëvonesa në çdo gjashtë [6] muaj, fillimisht me datën 1 shkurt, Banka Qendrore e Kosovës si institucion rregullatorë dhe mbikëqyrës i institucioneve financiare në vend do të publikon në www.bqk-kos.org kamatën që merr për bazë mesataren për periudhën korrik-dhjetor dhe vlen për periudhën e ardhshme nga data 10 shkurt deri më 9 gusht;
kurse më datë 1 gusht të vitit kalendarik publikohet kamata që merr për bazë mesataren për periudhën janar-qershor dhe vlen për periudhën e ardhshme nga data 10 gusht deri më 9 shkurt.
Në rast se BQK nuk ka publikuar kamatën e re referente si më lartë, Kredidhënësi do ta përdor kamatën referente që BQK-ja e ka publikuar së fundi.

Tërheqja dhe deponimet në valuta të huaja për individë dhe biznese

Monedha

Deponimi deri

në 20,000

Deponimi

nga 20,000

Tërheqje

0 - 50,000

Tërheqje

nga 50,000

USD

$2.50

$10

$2.50

0.10%

CHF

Chf 2.50

Chf 10

Chf 2.50

0.10%

GBP

£ 2.50

£ 10

£ 2.50

0.10%

Për tërheqje mbi 10,000 për çdo valutë duhet paralajmërin 24h Për tërheqjet mbi 100,000 për çdo valutë duhet paralajmërim, dy ditë më herët.
Deponimi i shumave më të mëdha se 20,000 EUR lejohet vetëm në degët kryesore në Prishtinë*] dhe Degët tjera kryesore në Kosovë**]
*Tarifat për deponimet në valuta të huaja fillojnë të aplikohen më 25 Nëntor 2016

Limitet ditore të tërheqjeve pa paralajmërim sipas degëve

Limitet ditore të tërheqjeve pa paralajmerim sipas degëve

Shuma

maksimale

Dega Kryesore Prishtinë*

50,000€

Degët tjera në Kosovë**

25,000€

Nëndegët***

10,000€

*Degët kryesore në Prishtinë: Prishtina 1, Korporatat, Dega Premium dhe Prishtina V
**Degët tjera në Kosovë: Mitrovicë, Pejë, Gjilan, Gjakovë, Prizren, Ferizaj dhe Mitrovica e Veriut
***Nëndegët: Fushë Kosova, Vushtrri, Kamenicë, Malishevë, Kaçanik, Shtërpce, Graçanicë, Rahovec, Prishtinë – Bulevardi Bill Klinton, Viti, Podujevë, Suharekë, Istog, Klinë, Lipjan, Prizren - Shadërvan, Drenas, Prishtinë - Bregu i Diellit, Dragodan,Dardani, Vranjevc, Obiliq, Taslixhe, Aeroport, Dragash, Prizren 3, nëndega Mitrovicë, Shtërpce, Shtime, Hani i Elezit, Ferizaj 2, Ferizaj 3, Rahovec, nëndega Gjakovë, Deçan, nëndega Pejë, nëndega Gjilan

Tarifat tjera në ATM e RBKO-së për kartelat nga vendet tjera

Tarifat tjera në ATM e RBKO-së për kartelat nga vendet tjera

Çmimi

Tarifa për konvertim te valutës për tërheqjet në ATM -me kartelat jo-Euro dhe pagesat në POS të bankës me kartelat Master dhe Visa.
 

6%

Tarifa për tërheqje për mbajtësit e kartelave nga vendet tjera

5.00€

Hulumtimet për transferët dalës për individë dhe biznese

Hulumtimet për transferët dalës për individë dhe biznese

Ndalesat

më pak se 3 muaj nga procesimi i transferit

Ndalesat e pales së tretë

më shumë se 3 muaj nga procesimi i transferit

Ndalesat e pales së tretë

Dërgimi dhe Pranimi i transferit ndërkombëtar për individë dhe biznese

Dërgimi i transferit ndëkombëtar

për individë dhe biznese

Çmimi

Transferet hyrëse ndërkombetare

15.00€

Transferet dalëse ndërkombëtare në degë

0.30% / Min 20 € / Max 500 €

Transferet dalëse ndërkombëtare në ebanking

0.15% / Min 10 € / Max 500 €

*Të gjitha tarifat në valutat tjera janë ekuivalente me tarifen në EUR
**Janë pasqyruar vetëm tarifat e Bankës Raiffeisen, ndërkaq tarifat e bankave ndërmjetësuese, për opsionin OUR dhe SHA nuk janë të përfshira

Tarifat për llogaritë në CHF për individë dhe biznese

Bilanci në llogari

Mirëmbajtja mujore

Deri në 5,000

1.00

5,001 - 10,000

2.50

10,001 - 14,999

5.00

15,000 - 20,000

10.00

20,001 - 30,000

15.00

30,001 - 50,000

25.00

50,001 - 100,000

50.00

100,001 - 150,000

75.00

150,001 - 250,000

100.00

Mbi 250,000

250.00

E aplikueshme që nga data 01 shtator 2017